سبد خرید

رفتار مناسب یک ضرورت شغلی است

رفتار مناسب در محیط کار یک ضرورت شغلی است، رفتار بی ادبانه نه تنها مرسوم نیست بلکه برای کسب و کارتان نیز تاثیری منفی دارد. متأسفانه، این یک مشکل روبیشتر بخوانید...

حرفه ای بودن در محیط کار را بیاموزیم

حرفه ای بودن در محیط کار به عنوان یک رفتار فردی تعریف می شود و مشاغلی را در بر می گیرد که به آموزش زیادی احتیاج دارند و افراد درآمدهایبیشتر بخوانید...

در حال بارگذاری ...